Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

 

In de regio Eemland werken VO, MBO en gemeenten (hierna; de partners) intensief samen in het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De partners doen dit binnen de landelijke kaders die het ministerie van OCW hiervoor heeft gecreëerd.

 

Deze website richt zich speciaal op de professionals die samenwerken in het VSV programma Aanpak VSV Eemland, maar is natuurlijk ook informatief voor anderen.

 

Voor de periode 2020-2024 hebben de partners gezamenlijk een regionaal VSV programma opgesteld. OCW heeft hiervoor in najaar 2020 subsidie toegekend van ongeveer € 870.000,- per jaar.

 

Het regionale VSV programma 2020 - 2024 kent vier programmalijnen:
A. Ondersteuning voor MBO studenten in en om de school;
B. Ondersteuning Jongeren in kwetsbare positie (JiKP) en oud VSV'ers;
C. Versterken Aansluiting VO-MBO;
D. Speciale opgaven.

 

Regionaal VSV programma
Het voorkomen van nieuwe VSV is het hoofdthema van het VSV programma 2020-2024, net zoals in de vorige programmaperiodes. Naast de preventie van VSV wordt binnen programmalijn B ook curatief ingezet op extra ondersteuning van oud VSV’ers.

 

Meer informatie over de invulling van 4 programmalijnen vindt u hier.
De hoofdthema’s van het VSV programma vindt u ook terug in het menu van deze site.

 

Extra ondersteuning van JiKP en oud VSV’ers
Gevolgen coronacrisis
Samenhang aanpak VSV en aanpak jeugdwerkloosheid
Extra ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare positie (JiKP) en oud VSV’ers is o.a. gericht op het vinden en behouden van een leerwerkplek, stage of na afronding van de opleiding, een passende plek op de arbeidsmarkt.
Bij deze aanpak vanuit het VSV programma wordt dan ook nauw aangesloten bij de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.
In 2021 en 2022 zijn er veel middelen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit vanuit de maatregelen vanuit SZW om de effecten van de coronacrisis aan te pakken.

Landelijke VSV meetsystematiek
OCW ondersteunt de regionale VSV programma’s o.a. met een goede landelijke systematiek voor het meten van nieuwe VSV’ers.
In deze systematiek staan maximale VSV streefpercentages per onderwijscategorie centraal.

 

Goede resultaten zien vast te houden of verbeteren
De landelijke en regionale aanpak van VSV heeft vanaf 2009 veel resultaat gehad.
Landelijk was er in 2009 sprake van ruim 50.000 nieuwe VSV’ers per jaar.
In 2012 waren er 37.000 nieuwe VSV’ers per jaar. In 2016 waren er nog 23.000 nieuwe VSV’ers per jaar. De landelijke doelstelling voor 2024 is: maximaal 20.000 nieuwe VSV’ers per jaar.
Dat lijkt niet makkelijk haalbaar. Sinds 2016 steeg het aantal nieuwe VSV’ers weer naar ruim 26.000 in 2019.
In 2020 daalde het aantal VSV’ers landelijk weer sterk naar ongeveer 23.000 VSV’ers, door veel minder werkgelegenheid voor jongeren zonder startkwalificatie, als gevolg van de coronacrisis.

 

De landelijke uitdaging is om het aantal nieuwe VSV’ers elk jaar op een laag niveau te houden.
De regio partners stellen zich ten doel om het relatief lage VSV niveau in onze regio te behouden en bij voorkeur de door OCW vastgestelde VSV streefpercentages per onderwijscategorie te behalen.

 

Onder de knop VSV cijfers in het submenu vindt u informatie over behaalde VSV resultaten in de regio en over de landelijke VSV streefpercentages.

Regionale VSV aanpak nu structureel - scholen en gemeenten in gelijkwaardige positie
Vanaf januari 2019 kreeg de landelijke aanpak van VSV middels regionale samenwerkingsprogramma’s, een structurele wettelijk verankerde basis. Daarmee werd ook de subsidie t.b.v. de regionale VSV programma’s structureel. Al vanaf 2017 werd op deze nieuwe structurele basis voorgesorteerd. In de nieuwe structurele VSV regeling hebben scholen (VO een MBO) en gemeenten een gelijkwaardige positie gekregen.
Voorheen lag de focus van het regionale VSV programma meer aan de kant van de scholen (voorkomen nieuwe VSV), de focus is nu ook expliciet gericht op gemeenten; naast voorkomen nieuwe VSV ook aanpak oude VSV en toeleiding JiKP naar de arbeidsmarkt.

De VSV-programmaregie wordt door de VSV contactschool (ROC MN) en de VSV contactgemeente (Amersfoort) gezamenlijk uitgevoerd. Ook de subsidie voor het regionale VSV programma wordt door OCW uitgekeerd via de VSV contactschool (50%) en de VSV contactgemeente (50%).

 

Eem&Vallei
De informatie op deze website betreft de zgn. RMC subregio Eem. De subregio Eem (regio rond Amersfoort) is onderdeel van de RMC regio Eem&Vallei. De subregio Vallei (regio rond Ede) kent een eigen regionaal VSV programma. De regio’s Eem en Vallei stemmen met elkaar af, maar er is bewust gekozen voor een meer kleinschalige eigen aanpak per subregio.

 

VSV info van OCW vindt u o.a. op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv.

Meer ingangen vindt u via de knop Info OCW in het submenu.